Nowocześni Radni

Comment

Informacje
Polub, udostępnij lub obserwuj:

W ramach programu samorządowego pragniemy usprawnić zarządzanie poprzez zmiany w radach gmin. Plan zakłada poniższe zmiany.

Zmniejszenie liczby radnych gmin o 1/3

Po wprowadzeniu w 2002 r. bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast została zachwiana równowaga między władzą uchwałodawczą a wykonawczą. Radni stają się coraz bardziej ubezwłasnowolnieni w relacji lub konflikcie z władzami wykonawczymi oraz
zmarginalizowani. W skali całej Polski, na wszystkich szczeblach samorządu jest ich 47 tys. (39,5 tys. w gminach), co nie przekłada się na jakość pracy organów stanowiących. Ograniczymy liczbę radnych w gminach, doprowadzając do stopniowej profesjonalizacji członków rad i zwiększając ich prestiż. W gminach do 20 tys. mieszkańców będzie 10 radnych (jest: 15), w gminach do 50 tys. – 14 (jest: 21), w gminach do 100 tys. – 16 (jest: 23), w gminach do 200 tys. – 18 (jest: 25) oraz po jednym radnym na każde rozpoczęte 100 tys. mieszkańców (jest: po trzech).

Zwiększenie udziału radnych w zarządzaniu gminą

Obecnie radni są odsunięci od wpływu na bieżącą działalność gminy – nie posiadają ani wystarczających informacji o własnym samorządzie, ani systemowej odpowiedzialności za jego funkcjonowanie. Ich najważniejszą kompetencją jest uchwalanie budżetu, następnie planów
zagospodarowania przestrzennego. Chcemy sukcesywnie zwiększać współpracę radnych z wydziałami urzędów gmin oraz udostępniać im pełne dane o JST. Pozwoli to zwiększyć organom stanowiącym wiedzę zarządczą, możliwości kontroli działań wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz przyczyni się do lepszego funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej. Przewidujemy także systematyczne szkolenia dla radnych.

Wydzielone środki na ekspertyzy

Radni muszą dysponować odpowiednimi instrumentami kontroli, np. mieć możliwość zasięgania opinii prawników, brania udziału w konferencjach branżowych, kupowania specjalistycznych czasopism czy uczestnictwa w szkoleniach. Obecnie muszą to finansować z własnych środków, dlatego zabezpieczymy w budżetach gmin fundusze na takie działania rady.

Radny bliżej mieszkańców

Z obowiązującej ustawy samorządowej wynika zasada demokracji przedstawicielskiej. Radni mieli stanowić swoisty „pas transmisyjny” woli obywateli na działania włodarzy, ale pozycja rad w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco osłabła. Aby lepiej wyrażali wolę mieszkańców, radni Nowoczesnej będą zachowywać z nimi bieżący kontakt i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, organizując spotkania także poza godzinami dyżurów czy poza urzędem, proponując nowatorskie inicjatywy lokalne czy lobbując na sesjach rady za postulatami obywateli. Równocześnie potrzebne jest wsparcie mechanizmów demokracji bezpośredniej, np. referendów czy konsultacji.

Kryteria udzielania absolutorium

W tej chwili przyjęcie lub odrzucenie absolutorium to akt fikcyjny lub czysto polityczny, gdyż brakuje mu przesłanek merytorycznych. Zamiast dotychczasowej uznaniowości, wprowadzimy i udostępnimy publicznie zestandaryzowane kryteria, od których uzależniony będzie los absolutorium, oprócz wskazanej w ustawie kwestii wykonania budżetu (np. realizacja uchwał rady, liczenie się z wynikiem konsultacji społecznych, pozytywna ocena organów kontroli), nałożymy też obowiązek realizacji uchwał rady gminy w określonym terminie.

Zakaz zatrudniania radnych w jednostkach organizacyjnych i spółkach samorządów,w których sprawują mandat

Obecnie obowiązujące przepisy są pełne luk, a ograniczenie zatrudnienia radnych dotyczy tylko samego urzędu i funkcji kierowniczych. A przecież rolą członków rad i sejmików jest kontrola kierownictwa gminy, powiatu i samorządu województwa.

Polub, udostępnij lub obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/2018/07/17/nowoczesni-radni